Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

DS-ΓΤΟ

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία δεδομένων έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαχείριση του VOLOSDATE.COM. Η χρήση των δικτυακών τόπων του VOLOSDATE.COM είναι βασικά δυνατή χωρίς ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ειδικές υπηρεσίες της εταιρείας μας μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί να απαιτηθεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, ζητούμε γενικά τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου του ενδιαφερομένου, θα πρέπει πάντα να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για VOLOSDATE.COM κανονισμούς προστασίας δεδομένων για συγκεκριμένες χώρες. Μέσω αυτής της πολιτικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η εταιρεία μας επιδιώκει να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τη φύση, το πεδίο και το σκοπό των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Το VOLOSDATE.COM, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, οι μεταδόσεις δεδομένων με βάση το Διαδίκτυο μπορούν γενικά να έχουν τρύπες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος να μας υποβάλει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικούς τρόπους, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η πολιτική απορρήτου βασίζεται στην ορολογία που χρησιμοποιείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη κατά την έκδοση του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (DS-GVO). Η πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής πρέπει να είναι εύκολη στην ανάγνωση και κατανόηση τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:

 • α) προσωπικά δεδομένα

  Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί (εφεξής "το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα"). ένα άτομο θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της ανάθεσης σε ένα αναγνωριστικό, όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, τα δεδομένα θέσης, σε ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 • β) ο ενδιαφερόμενος

  Το προσβεβλημένο πρόσωπο είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί και του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • γ) επεξεργασία

  Επεξεργασία κάθε λειτουργία που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιαδήποτε τέτοια αριθμό διαδικασία που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα όπως η συλλογή, τη συλλογή, την οργάνωση, τη διαρρύθμιση, την αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση πληροφοριών, η χρήση, γνωστοποίηση με υποβολή, διάδοση ή άλλη μορφή παροχής, συμφιλίωσης ή σύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

 • δ) Περιορισμός της επεξεργασίας

  Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής τους επεξεργασίας.

 • ε) Προφίλ

  Προφίλ είναι οποιοσδήποτε τύπος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συνίσταται στη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως σε ό, τι αφορά την απόδοση της εργασίας, την οικονομική θέση, Για να αναλύσετε ή να προβλέψετε την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τον εντοπισμό ή την τοποθεσία αυτού του φυσικού προσώπου.

 • στ) Ψευδονομισμός

  ψευδούς είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν πλέον να ανατεθεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα, χωρίς τη βοήθεια των πρόσθετων πληροφοριών, εφόσον αυτό πρόσθετες πληροφορίες να διατηρούνται χωριστά και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αντιστοιχίζονται σε ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί.

 • g) Ελεγκτής ή ελεγκτής

  Ο ελεγκτής ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή σε συνεννόηση με άλλους, αποφασίζει για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή τη νομοθεσία των κρατών μελών, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια του διορισμού του μπορούν να προβλεφθούν βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας.

 • h) επεξεργαστής

  Ο μεταποιητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • i) Παραλήπτης

  Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιος οργανισμός, οργανισμός ή άλλος φορέας στον οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, είτε είναι τρίτο είτε όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με ειδική αποστολή έρευνας δεν θεωρούνται δικαιούχοι.

 • j) Τρίτο

  Ο τρίτος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή φορέας εκτός από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο μεταποιητής και τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί υπό την άμεση ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του μεταποιητή για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 • k) Συγκατάθεση

  Συναίνεση είναι κάθε πράξη εκούσιας και οικειοθελώς προερχόμενη από τον ενδιαφερόμενο με ενημερωμένο και αναμφισβήτητο τρόπο υπό τη μορφή δήλωσης ή άλλης σαφούς επιβεβαιωτικής πράξης που υποδεικνύει στο υποκείμενο των δεδομένων ότι εμπλέκονται στη μεταποίηση του ενδιαφερομένου προσωπικά δεδομένα.

2. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ο υπεύθυνος σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων, άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις με χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι:

VOLOSDATE.COM c/o Anton Chatzoulis

Werinherstr. 3

81541 Munich

Germany

Τηλέφωνο: 089-381683841

Email: support<at>volosdate.com

Ιστοσελίδα: www.volosdate.com

3. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι:

VOLOSDATE.COM c/o Anton Chatzoulis

Werinherstr. 3

81541 Μόναχο

Γερμανία

Τηλ .: 0049-1639100955

Email: support<at>volosdate.com

Ιστοσελίδα: www.volosdate.com

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή για τυχόν ερωτήσεις και προτάσεις σχετικά με το απόρρητο.

4. Cookies

Οι ιστοσελίδες VOLOSDATE.COM χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια σειρά, μέσω της οποίας ιστοσελίδες και διακομιστές μπορεί να ανατεθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, όπου το cookie αποθηκεύεται. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέφτηκαν να διακρίνουν το πρόγραμμα περιήγησης του ατόμου από άλλα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί από το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Με τη χρήση των cookies VOLOSDATE.COM μπορεί να παρέχει υπηρεσίες φιλικές προς το χρήστη για τους χρήστες της ιστοσελίδας που θα ήταν αδύνατη χωρίς ιδρύθηκε το cookie.

Μέσω ενός cookie οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την έννοια του χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί cookies, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και πάλι εισάγετε την πρόσβαση του επειδή έχει ληφθεί από το διαδίκτυο και αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή του cookie χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το μπισκότο ενός καλαθιού αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα στοιχεία που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το εν λόγω πρόσωπο, η χρήση των cookies από την ιστοσελίδα μας αποτρέψει οποιαδήποτε στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται και ως εκ τούτου σε αντίθεση οριστικά τη χρήση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Απενεργοποιεί το θύμα των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται, δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμο με.

5. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Η ιστοσελίδα του VOLOSDATE.COM συλλαμβάνονται με κάθε επίκληση της ιστοσελίδας από ένα προσβεβλημένο άτομο ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, έναν αριθμό γενικών δεδομένων και πληροφοριών. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. μπορεί να ανιχνευθεί (1) πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται τύπους και εκδόσεις, (2) το λειτουργικό σύστημα από την πρόσβαση στο σύστημα, (3) η ιστοσελίδα από την οποία ένα σύστημα προσπέλαση στην ιστοσελίδα μας περνάει (τα λεγόμενα παραπομπής), (4) τα επιμέρους sites που στην (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, (6) διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το VOLOSDATE.COM δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τον ενδιαφερόμενο. Αυτές οι πληροφορίες είναι μάλλον απαιτείται για (1) να παραδώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σωστά, (2) για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας και τη διαφήμιση τους για να εξασφαλίσουν (3) η συνέχιση της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής μας και την τεχνολογία της ιστοσελίδας μας, καθώς και (4) να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση κυβερνοπαρακολούθησης. Αυτό ανώνυμα δεδομένα που συλλέγονται και οι πληροφορίες είναι VOLOSDATE.COM από τη μία πλευρά, ως εκ τούτου, στατιστικά και αναλύθηκαν περαιτέρω με σκοπό να αυξηθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των δεδομένων στην εταιρεία μας, τελικά, ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για όσους από εμάς εξασφαλίζουν τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστών αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα άτομο που επηρεάζεται.

6. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον δικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στον ελεγκτή προέρχονται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον ελεγκτή και για δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να προκαλέσει τη μετάδοση σε έναν ή περισσότερους επεξεργαστές, όπως μια υπηρεσία δεμάτων, το οποίο επίσης αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, η οποία αποδίδεται στον ελεγκτή, χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα.

Με την εγγραφή σας στον ιστότοπο του ελεγκτή, η διεύθυνση IP, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής αποθηκεύονται επίσης από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) του υποκειμένου δεδομένων. Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται στο πλαίσιο που μπορεί να προληφθεί η κατάχρηση των υπηρεσιών μας, ο μόνος τρόπος, και να επιτρέψει αυτές τις πληροφορίες εάν είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν. Από την άποψη αυτή, η αποθήκευση αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του ελεγκτή. Η μεταφορά των δεδομένων αυτών σε τρίτους, κατ 'αρχήν, δεν παρείχε καμία νομική υποχρέωση να αποκαλύψει υπάρχει ή είναι η κατανομή της επιβολής του νόμου.

Δεν έχουμε πουλήσει ποτέ τα δεδομένα χρήστη σε τρίτους. Δεν πωλούμε τα δεδομένα χρηστών μας. Δεν σκοπεύουμε ποτέ να πουλήσουμε τα δεδομένα των χρηστών μας σε τρίτους.

Η καταχώρηση της ασχολούνται με την εθελοντική παροχή των προσωπικών δεδομένων άτομο που χρησιμοποιούνται για τον υπεύθυνο της επεξεργασίας να παρέχει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν λόγω της φύσης της υπόθεσης μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες υποκείμενο των δεδομένων. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να αλλάζουν οποιαδήποτε στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δοθεί κατά την εγγραφή τους ή να τα διαγράψουν εντελώς από τη βάση δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήσεως, ενημερώνει κάθε υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, διορθώνει ή διαγράφει το στο βαθμό που δεν αντίκειται στο νόμο περίοδοι διατήρησης για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος ή ειδοποίηση του ενδιαφερομένου. Όλα τα υποκείμενα δεδομένων του ελεγκτή είναι διαθέσιμα στο υποκείμενο των δεδομένων ως πρόσωπο επαφής σε αυτό το πλαίσιο.

7. Επικοινωνία μέσω του ιστοτόπου

Η ιστοσελίδα του {2 {$ clicker-> site_name_now} 2} περιέχει σύμφωνα με αποκαλύψεις του νόμου που επιτρέπουν την ταχεία ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρεία μας καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία επίσης (γενική διεύθυνση το λεγόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αν ένα προσβεβλημένο άτομο μέσω e-mail ή μέσω επαφής φόρμα επικοινωνίας με τη λήψη του υπευθύνου της επεξεργασίας, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Τέτοια εθελοντικά από ένα υποκείμενο δεδομένων προς τα μεταδιδόμενα ελεγκτές δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για τον σκοπό της επεξεργασίας ή επικοινωνώντας με το προσβεβλημένο άτομο. Δεν υπάρχει γνωστοποίηση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

8. Ρυθμική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία του ελεγκτή δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του οικείου μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης πρόσωπο ή εάν επιτρέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς δότες ή άλλα νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς, τα οποία η για ο ελεγκτής υπόκειται, έχει παρασχεθεί.

Καμία από τις Σκοπός της διατήρησης ή τρέχει ένα προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς δότες ή άλλα προθεσμία ασφαλή αποθήκευση νομοθέτη, ο οποίος είναι προσωπικά δεδομένα που έχουν κλειδωθεί ή να διαγραφεί συστηματικά και όπως απαιτείται από το νόμο.

9. Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και από την ρυθμιστική αρχή να απαιτεί από τον ελεγκτή να επιβεβαιώσει εάν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν βρίσκονται υπό επεξεργασία. Εάν ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επαλήθευσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ελεγκτή ανά πάσα στιγμή.

 • β) Δικαίωμα ενημέρωσης

  Κάθε της επεξεργασίας του θέματος προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς δωρητές να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αντίγραφο των εν λόγω πληροφοριών. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα και Ρυθμιστική Αρχή έχει παράσχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • οι στόχοι επεξεργασίας
  • τις κατηγορίες επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων
  • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκαλυφθεί ή όχι αποκαλύπτονται, ιδιαίτερα σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  • αν είναι δυνατόν, η προγραμματισμένη διάρκεια για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας
  • η ύπαρξη δικαιώματος να διορθώσει ή να διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σχετικά με τον ελεγκτή ή το δικαίωμα προσφυγής κατά αυτής της διαδικασίας
  • την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
  • αν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων
  • την ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 1, και 4 DS-ΓΤΟ και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εμπλέκονται λογική και το πεδίο εφαρμογής και το επιθυμητό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής για το υποκείμενο των δεδομένων

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης ως προς το εάν έχουν διαβιβαστεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Αν ναι, τότε το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη μεταφορά.

  Θέλετε ένα προσβεβλημένο άτομο να λάβει αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί, μπορούν για το σκοπό αυτό ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

 • (γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε της επεξεργασίας του θέματος προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς δωρητές, την άμεση διόρθωση της ζήτησης των αντίστοιχων λανθασμένη προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, το δικαίωμα του ενδιαφερομένου να, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, η ολοκλήρωση των ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - να απαιτήσει

  - επίσης μέσω μιας συμπληρωματικής δήλωσης.

  Θέλετε να πάρετε ένα θύμα αυτού του δικαιώματος διόρθωσης, τι μπορεί για αυτό οποιαδήποτε ώρα της κλήσης σε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

 • δ) Δικαίωμα ακύρωσης (δικαίωμα να ξεχαστεί)

  Κάθε της επεξεργασίας του θέματος των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθέτη να απαιτεί από τον υπεύθυνο ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν θα διαγραφούν αμέσως, εκτός εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους και στο βαθμό που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη είναι:

  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί ή έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία για τέτοιους σκοπούς, για τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα.
  • Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α DS-ΓΤΟ ή Αρθ. 9 παρ. 2 σημείο πρόσωπο ένα DS-ΓΤΟ υποστηρίζεται, και υπάρχει έλλειψη διαφορετικά νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Το εν λόγω 21 παρ. 1 2 DS-ΓΤΟ ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο πρόσωπο. Αντικειμένου DS-ΓΤΟ στην επεξεργασία, και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία πριν, ή το πρόσωπο που ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο. 21 παρ. Ανταποκρίνεται στην επεξεργασία.
  • Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.
  • Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

  Αν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω λόγους και προσώπου το οποίο αφορά τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VOLOSDATE.COM, αιτία που μπορεί για το σκοπό αυτό ανά πάσα στιγμή σε προσωπικό για την ελεγκτή δεδομένων. Ο υπάλληλος του VOLOSDATE.COM θα προκαλέσει την άμεση εκπλήρωση της αίτησης διαγραφής.

  Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το VOLOSDATE.COM δημοσιοποιούνται και 17 παρ. 1 DS-ΓΤΟ εταιρεία μας ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο. Υπόχρεοι να διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σε αυτό, το VOLOSDATE.COM λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών για να ορίσετε ένα άλλο για τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην ειδοποίηση ότι το οικείο πρόσωπο αυτό άλλοι ελεγκτές δεδομένων ζήτησαν τη διαγραφή όλων των συνδέσμων σε τέτοια προσωπικά δεδομένα ή των αντιγράφων ή αναπαραγωγών τέτοιων προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Ο υπάλληλος του VOLOSDATE.COM θα κάνει ό, τι είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Κάθε της επεξεργασίας του θέματος προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς δωρητές να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο, εάν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αρνείται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα και ζητεί αντίθετα τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
  • Ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας πλέον, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, όμως, πρέπει να αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.
  • Ο ενδιαφερόμενος έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το Αρθ. 21 παρ. 1 DS-ΓΤΟ εισαχθεί και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι νόμιμους λόγους για την κατηγορία εναντίον εκείνων που υπερβαίνουν το εν λόγω άτομο.

  Εάν κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις δίνεται και ένα πρόσωπο που αφορούσε τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο VOLOSDATE.COM, απαιτούν, τι μπορεί σε αυτό ανά πάσα στιγμή σε υπάλληλο του τον ελεγκτή. Ο υπάλληλος του VOLOSDATE.COM θα προκαλέσει περιορισμό της επεξεργασίας.

 • στ) Μεταβίβαση δεδομένων

  Κάθε της επεξεργασίας του θέματος των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς δωρητές που παίρνουν τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία παρέχονται από τον ενδιαφερόμενο χρέωση, σε μία δομημένη, συνεπής και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Πρέπει επίσης να υποβάλει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη επιβάρυνση, χωρίς να εμποδίζεται από τους υπεύθυνους, τα οποία τα προσωπικά δεδομένα έχουν παρασχεθεί το δικαίωμα, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία για την έγκριση, σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α DS-ΓΤΟ ή Άρθ. 9 παρ . 2, στοιχείο α DS-ΓΤΟ ή σε ένα συμβόλαιο σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, σημείο β DS-GMO βασίζεται και πραγματοποίησε την επεξεργασία χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν απαιτείται για την εκτέλεση μιας εργασίας που είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, το άτομο 1 DS-ΓΤΟ έχει κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στη φορητότητα των δεδομένων δυνάμει του άρθρου. 20 παρ. Για να αποκτήσετε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται απευθείας από την επιβάρυνση σε άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό το δικαίωμα και αν αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

  Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα να φορητότητα των δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει πάντα ένας υπάλληλος του 2 VOLOSDATE.COM.

 • ζ) Δικαίωμα αντίρρησης

  Κάθε της επεξεργασίας του θέματος των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από την Ευρωπαϊκή οδηγίες και τους κανονισμούς του δότη, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή τους, ανά πάσα στιγμή με την επεξεργασία που τους αφορούν προσωπικά δεδομένα, βάσει του άρθ. 6 παρ. 1 γράμμα e ή f DS-GVO υποβάλλεται για να προσφύγει. Αυτό ισχύει και για ένα προφίλ που βασίζεται σε αυτές τις διατάξεις.

  VOLOSDATE.COM δεν επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίφασης, εκτός και αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία προορίζεται να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπίσει νομικές αξιώσεις.

  Διαδικασίες το VOLOSDATE.COM προσωπικές πληροφορίες για να λειτουργήσει το διαφημιστικό ταχυδρομείο, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της εν λόγω διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του προφίλ, στο μέτρο που συνδέεται με αυτό το διαφημιστικό ταχυδρομείο. Έρχονται σε αντίθεση με τον ενδιαφερόμενο σε σχέση με το πρόσωπο του VOLOSDATE.COM της επεξεργασίας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, η VOLOSDATE.COM δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.

  Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, για λόγους που απορρέουν από την ειδική τους κατάσταση, κατά την οποία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για επιστημονικούς ή VOLOSDATE.COM ιστορική έρευνα σκοπούς εν λόγω ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, αντίρρηση σε αυτή την αντίρρηση, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος.

  Για να ασκήσει το δικαίωμα προσφυγής, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιοδήποτε μέλος του VOLOSDATE.COM ή άλλου υπαλλήλου. Ο ενδιαφερόμενος είναι επίσης δωρεάν, σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ για να ασκήσουν το δικαίωμά τους μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνικές προδιαγραφές.

 • h) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης

  Κάθε της επεξεργασίας του θέματος των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς χορηγούς, όχι ένα αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία - να υποβάλλονται με βάση την απόφαση, η οποία απλώνεται πάνω από νομική ισχύ ή με παρόμοιο τρόπο - συμπεριλαμβανομένων των προφίλ σοβαρό, αν η απόφαση (1) δεν είναι για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου απαιτείται, ή (2), λόγω των νόμων της Ένωσης ή των κρατών μελών, η οποία υπόκειται στην υπεύθυνος επιτρέπεται και αυτά Κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων · ή (3) με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Αν η απόφαση (1) για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου απαιτείται ή (2) γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση του ατόμου, η VOLOSDATE.COM κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των εννόμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον το δικαίωμα απόκτησης της παρέμβασης ενός ατόμου από την πλευρά των υπευθύνων, με δήλωση του τη δική του θέση και να αμφισβητήσει την απόφαση ανήκει.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει αυτοματοποιημένα δικαιώματα λήψης αποφάσεων, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ελεγκτή ανά πάσα στιγμή.

 • i) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

  Οποιοδήποτε πρόσωπο επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και την ρυθμιστική αρχή, να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

  Αν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του να αποσύρει τη συναίνεσή του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

10. Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Facebook

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία από το Facebook σε αυτή την ιστοσελίδα. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης με γνώμονα το Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες. Μεταξύ άλλων, το Facebook επιτρέπει στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να επικοινωνούν μέσω αιτημάτων φίλων.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι το Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι υπεύθυνος εάν ένα προσβεβλημένο άτομο έξω από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά ζει ότι το Facebook Ireland Ltd., 4 πλατεία Grand Canal, Μεγάλο Κανάλι Λιμάνι, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Με κάθε κλήση μία από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, το οποίο λειτουργεί από τον ελεγκτή και για ποιο συστατικό στοιχείο του Facebook (Facebook plug-in) ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet σχετικά με το σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερομένου αυτόματα το αντίστοιχο στοιχείο του Facebook προκαλεί τη λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου Facebook στο Facebook. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών Facebook μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=el_US. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη κάτω πλευρά του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Αν το άτομο είναι συνδεδεμένος ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει με κάθε κλήση την ιστοσελίδα μας από τον ενδιαφερόμενο και τη διάρκεια της κάθε παραμείνουν στην ιστοσελίδα μας, ποιες συγκεκριμένες κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και εκχωρούνται από το Facebook στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Λειτουργεί ο ενδιαφερόμενος μια ολοκληρωμένη στην ιστοσελίδα κουμπιά μας στο Facebook, όπως το «Like» κουμπί, ή παρέχει στο άτομο ένα σχόλιο, το Facebook αναθέτει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο Facebook του ενδιαφερομένου και αποθηκεύει αυτό προσωπικών δεδομένων .

Το Facebook λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Facebook το οποίο επισκέφθηκε το δικτυακό μας τόπο, εάν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η σύνδεση είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο με το Facebook τη στιγμή της πρόσβασης στον ιστότοπό μας. αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μεταφορά αυτών των πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή από τον ενδιαφερόμενο, μπορεί να εμποδίσει τη μεταφορά αποσύροντας τον λογαριασμό του στο Facebook πριν τηλεφωνήσει στον ιστότοπό μας.

Επαναληπτικό μάρκετινγκ: Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες επαναληπτικού μάρκετινγκ για εμφανίσεις διαφημίσεων στο Facebook, ειδικά για το Προσαρμοσμένο κοινό και το Προσαρμοσμένο κοινό κοινού. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, οι χρήστες που έχουν ήδη επισκεφτεί τον ιστότοπό μας και ενδιαφέρονται για την προσφορά θα μεταφερθούν σε εμφανίσεις διαφημίσεων μέσω στοχευμένης διαφήμισης στο Facebook. Η διαφήμιση προβάλλεται με τη χρήση cookies, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να αναλυθεί η συμπεριφορά των χρηστών κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για στοχευμένες προτάσεις προϊόντων και διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του χρήστη στην ιστοσελίδα μας, όπως π.χ. Η συμπεριφορά στο Surf, καθώς και οι υποσελίδες που επισκέπτονται την προσφορά Internet κ.λπ. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή του χρήστη αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται για τον γεωγραφικό έλεγχο της διαφήμισης.

Δημοσίευση πολιτική δεδομένων του Facebook που είναι διαθέσιμο σε https://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επίσης εξηγεί ποιες επιλογές προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές, οι οποίες καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

11. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και τη χρήση του Google AdSense

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdSense σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdSense είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει διαμεσολάβηση διαφήμισης τρίτου μέρους. Το Google AdSense βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που επιλέγει διαφημίσεις που εμφανίζονται σε ιστότοπους τρίτων μερών, σύμφωνα με το περιεχόμενο του αντίστοιχου ιστότοπου τρίτου μέρους. Το Google AdSense επιτρέπει τη στόχευση βάσει ενδιαφέροντος του χρήστη του Διαδικτύου, η οποία υλοποιείται δημιουργώντας μεμονωμένα προφίλ χρηστών.

Η εταιρεία συνιστωσών του Google AdSense είναι το Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Ο σκοπός του στοιχείου Google AdSense είναι να ενσωματώσει διαφημίσεις στον ιστότοπό μας. Το Google AdSense θέτει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Χρησιμοποιώντας αυτό το cookie, η Alphabet Inc. παρέχει μια ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου μας. Κάθε επίσκεψη σε μία από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου που διαχειρίζεται ο ελεγκτής και ενσωματώνει ένα στοιχείο Google AdSense ξεκινά αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου μέσω του αντίστοιχου στοιχείου του Google AdSense Να υποβάλετε στοιχεία στην Alphabet Inc. για σκοπούς διαφήμισης στο διαδίκτυο και διακανονισμού προμηθειών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η τεχνική αλφάβητο Inc. αποκτά γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως να παρακολουθείτε την IP διεύθυνση του ενδιαφερομένου προς το συμφέρον της αλφαβήτου Inc. πρόσωπο, μεταξύ άλλων, την προέλευση των επισκεπτών και κλικ και θα επιτρέψει υπολογισμούς διάταξη, ως αποτέλεσμα.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και συνεπώς σε μόνιμη αντίθεση με τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης την Alphabet Inc. να θέσει ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από την Alphabet Inc. μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα εικονοστοιχεία μέτρησης. Ένα εικονοστοιχείο μέτρησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που είναι ενσωματωμένο σε ιστοσελίδες για να ενεργοποιήσει την καταγραφή αρχείου καταγραφής και την ανάλυση αρχείου καταγραφής, με την οποία μπορεί να γίνει μια στατιστική αξιολόγηση. Με βάση τον ενσωματωμένο αριθμό pixel, η Alphabet Inc. μπορεί να ανιχνεύσει εάν και πότε άνοιξε μια σελίδα στο διαδίκτυο από ένα άτομο που έχει προσβληθεί και που συνδέει τον πληγέντα χρήστη που έκανε κλικ. Χρησιμοποιούνται εικονοστοιχεία μέτρησης, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της ροής επισκεπτών σε έναν ιστότοπο.

Το Google AdSense θα μεταφέρει προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP που απαιτείται για τη συλλογή και τιμολόγηση της εμφανιζόμενης διαφήμισης, στο Alphabet Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Alphabet Inc. μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτους αυτές τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας.

Το Google AdSense εξηγείται εδώ https://www.google.com/intl/el/adsense/start/

12 Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του Google Analytics (με δυνατότητα ανωνυμοποίησης)

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια ανάλυση υπηρεσία web εντοπίζει, μεταξύ άλλων στοιχείων στην ιστοσελίδα που ανήκει σε ενδιαφερόμενος έρθει στο διαδίκτυο (τα λεγόμενα παραπομπής), την οποία υπο-σελίδες του δικτυακού τόπου πρόσβαση ή πόσο συχνά, και για τα οποία ο χρόνος παραμονής παρατηρήθηκε κάτω. Μια ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και της ανάλυσης κόστους / οφέλους της διαφήμισης μέσω διαδικτύου.

Η εταιρεία συστατικών στοιχείων του Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για αναλύσεις ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της σύνδεσης Internet του ατόμου που επηρεάζονται από την Google θα μειωθεί και ανώνυμα, όταν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας από το ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλη υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει τις ροές επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Μεταξύ άλλων, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνονται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας, τη σύνταξη για μας ηλεκτρονικών αναφορών που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας.

Το Google Analytics θέτει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Χρησιμοποιώντας αυτό το cookie η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Κάθε φορά που μια από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου έχει πρόσβαση από τον ελεγκτή και έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου ατόμου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Google Analytics Να υποβάλετε δεδομένα στην Google για σκοπούς ηλεκτρονικής ανάλυσης. Ως μέρος αυτής της βιομηχανικής διαδικασίας η Google έχει ενημερωθεί για τα προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε να παρακολουθείτε την IP διεύθυνση του ενδιαφερομένου, η οποία εξυπηρετούν Google, μεταξύ άλλων, την προέλευση των επισκεπτών και κλικ και θα επιτρέψει υπολογισμούς διάταξη, ως αποτέλεσμα.

Το cookie αποθηκεύει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως είναι ο χρόνος πρόσβασης, ο τόπος από τον οποίο έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα επισκέψεων από το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, μεταφέρονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από το Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και συνεπώς σε μόνιμη αντίθεση με τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιτάξει και να αποτρέψει τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το Google Analytics και τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την Google. Για να γίνει αυτό, το άτομο πρέπει να κάνει λήψη και να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα στο Google Analytics και πληροφορίες σχετικά με επισκέψεις ιστότοπων. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται από την Google ως αντίφαση. Αν εκ νέου εγκατάσταση του συστήματος πληροφορικής της εν λόγω διαγράφονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία πρόσωπο, σχηματοποιημένα ή την επανεγκατάσταση των browser add-ons πρέπει να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο να απενεργοποιήσετε το Google Analytics πρόσωπο. Εκτός αν το browser add-on έχει απεγκατασταθεί από το θύμα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μπορεί να αποδοθεί στην σφαίρα επιρροής ή άτομα με ειδικές ανάγκες, υπάρχει η δυνατότητα να εγκαταστήσετε ξανά ή να ενεργοποιήσετε ξανά το browser add-ons.

Για περισσότερες πληροφορίες και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορεί https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ και http://www.google.com/analytics/terms/de.html να ανακτηθούν. Το Google Analytics εξηγείται λεπτομερώς σε αυτό το σύνδεσμο https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

. 13 Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση και τη χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Google επαναληπτικό μάρκετινγκ είναι μια λειτουργία του Google AdWords, η οποία επιτρέπει σε μια εταιρεία να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σε εκείνους τους χρήστες του Διαδικτύου που έχουν διαμείνει στο παρελθόν στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η ενσωμάτωση της Google μάρκετινγκ επιτρέπει σε μια εταιρεία, ως εκ τούτου, για να δημιουργήσετε διαφημίσεις με βάση το χρήστη και να κάνουν οι χρήστες του Διαδικτύου εμφανίζουν ως εκ τούτου σχετικές διαφημίσεις ενδιαφέρον.

χειριστή των υπηρεσιών της Google μάρκετινγκ είναι η Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Pkwy, Mountain View, CA 94043 έως 1351, Ηνωμένες Πολιτείες.

Σκοπός του Remarketing της Google είναι η προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος. Η Google επαναληπτικού μάρκετινγκ μας επιτρέπει να εμφανίσετε ή τις διαφημίσεις μέσω του διαφημιστικού δικτύου της Google για να εμφανιστεί σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.

Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie της Google είναι μια αναγνώριση του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας επιτρέπει, όταν αυτή η πρόσκληση προς ιστοσελίδες με τη σειρά, επίσης μέλος της δίκτυο διαφήμισης της Google. Με μια κλήση σε έναν δικτυακό τόπο για τον οποίο η υπηρεσία έχει ενσωματωθεί το Google επαναληπτικού μάρκετινγκ, το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet του ενδιαφερομένου αναγνωρίζονται αυτόματα στο Google. Ως μέρος αυτής της βιομηχανικής διαδικασίας της Google ενημερώνεται σχετικά με προσωπικές πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP ή το surfing συμπεριφορά του χρήστη, που χρησιμοποιεί το Google, μεταξύ άλλων, για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων ενδιαφέρον.

Το cookie αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία, όπως οι ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο ενδιαφερόμενος. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ως εκ τούτου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Internet που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταφέρονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από το Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και συνεπώς σε μόνιμη αντίθεση με τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει την ευκαιρία να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google. Το υποκείμενο των δεδομένων από κάθε ένα από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιούνται από το από το www.google.de/settings/ads σύνδεση πρέπει να καλέσει και να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στην https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14 Πολιτική απορρήτου για χρήση και χρήση του Google AdWords

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdWords σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο διαδίκτυο που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να εκτελούν αποτελέσματα αναζήτησης τόσο για το Google όσο και για τα δίκτυα Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο προ-καθορίζουν ορισμένες λέξεις-κλειδιά από τις οποίες θα εμφανιστεί μια διαφήμιση στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google μόνο αν ο χρήστης ζητά η μηχανή αναζήτησης μια λέξη-συναφή αποτελέσματα αναζήτησης. Στο Δίκτυο Google οι διαφημίσεις χρησιμοποιώντας ένα αυτόματο αλγόριθμο και σύμφωνα με προκαθορισμένες λέξεις-κλειδιά που διανέμονται σε θέματα σχετικούς δικτυακούς τόπους.

χειριστή των υπηρεσιών της Google AdWords είναι η Google Inc., 1600 Αμφιθέατρο Pkwy, Mountain View, CA 94043 με 1.351, USA.

Ο σκοπός του Google AdWords είναι η εφαρμογή διαθέσιμη στο διαδίκτυο μέσω της οθόνης του ενδιαφέροντος σχετικές διαφημίσεις στις ιστοσελίδες των εταιρειών τρίτων και στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης της Google και την προβολή της από τρίτους διαφήμιση στην ιστοσελίδα μας.

Πρέπει αντικείμενο μια σειρά δεδομένων από μια διαφήμιση Google στην ιστοσελίδα μας είναι αποθηκευμένα στο σύστημα πληροφορικής του προσώπου επηρεάζεται από το λεγόμενο cookie μετατροπής της Google. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει μετά από τριάντα ημέρες ισχύουν και δεν χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ενδιαφερομένου. Είναι για το cookie μετατροπής, εκτός εάν το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, παρακολουθούνται αν ορισμένες βάσεις, όπως το καλάθι κλήθηκαν από ένα online σύστημα κατάστημα στην ιστοσελίδα μας. Με το cookie μετατροπής τόσο εμείς όσο και η Google μπορεί να παρακολουθεί κατά πόσον ένα προσβεβλημένο άτομο περνά μέσα από μια διαφήμιση του AdWords στην ιστοσελίδα μας, σημείωσε πωλήσεις, έτσι ολοκλήρωσε μια αγορά αγαθών ή ακυρωθεί.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής που χρησιμοποιείται από το Google για τη δημιουργία στατιστικών επίσκεψη για την ιστοσελίδα μας. Αυτή η στατιστική επίσκεψη που με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται από εμάς για να καθοριστεί το συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν διαμεσολαβείται από διαφημίσεις του AdWords για εμάς, έτσι ώστε να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία της κάθε διαφήμισης του AdWords και για τη βελτιστοποίηση του AdWords διαφημίσεις για το μέλλον , Ούτε η εταιρεία ούτε άλλους διαφημιστές μας από το Google AdWords λαμβάνει πληροφορίες από το Google, με την οποία θα μπορούσε να εντοπιστεί το πρόσωπο.

Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία, όπως οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ως εκ τούτου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο Internet που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταφέρονται στο Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται από το Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και συνεπώς σε μόνιμη αντίθεση με τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια στάση το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης το Google θέτει ένα cookie μετατροπής για το σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, ένα παρελθόν που από cookie του Google AdWords μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλα προγράμματα λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει την ευκαιρία να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google. Το υποκείμενο των δεδομένων από κάθε ένα από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιούνται από το από το www.google.de/settings/ads σύνδεση πρέπει να καλέσει και να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στην https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15i. Πολιτική απορρήτου για τη χρήση και τη χρήση του DoubleClick

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει τα στοιχεία του DoubleClick από την Google σε αυτόν τον ιστότοπο. Το DoubleClick είναι ένα εμπορικό σήμα της Google, σύμφωνα με το οποίο διατίθενται κυρίως ειδικές λύσεις ηλεκτρονικού μάρκετινγκ σε διαφημιστικά γραφεία και εκδότες.

Το DoubleClick από την εταιρεία που λειτουργεί Google είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Το DoubleClick από τη Google μεταδίδει δεδομένα στον διακομιστή DoubleClick με κάθε εμφάνιση, κλικ ή άλλη δραστηριότητα. Κάθε μία από αυτές τις μεταφορές δεδομένων ενεργοποιεί ένα αίτημα "cookie" στο πρόγραμμα περιήγησης του προσβεβλημένου ατόμου. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης αποδέχεται αυτό το αίτημα, το DoubleClick θέτει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Ο σκοπός του cookie είναι να βελτιστοποιήσει και να προβάλει διαφημίσεις. Το cookie χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την προβολή και προβολή διαφημίσεων σχετικών με το χρήστη, καθώς και για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με διαφημιστικές καμπάνιες ή για τη βελτίωσή τους. Επιπλέον, το cookie χρησιμοποιείται για την αποφυγή πολλαπλών εμφανίσεων της ίδιας διαφήμισης.

Το DoubleClick χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie, το οποίο απαιτείται για την ολοκλήρωση της τεχνικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, το αναγνωριστικό cookie είναι απαραίτητο για την εμφάνιση μιας διαφήμισης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Το DoubleClick μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το αναγνωριστικό cookie για να δει ποιες διαφημίσεις έχουν ήδη εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να αποφευχθεί η επανάληψη. Το DoubleClick επιτρέπει επίσης στο αναγνωριστικό cookie να παρακολουθεί τις μετατροπές. Για παράδειγμα, οι μετατροπές παρακολουθούνται όταν ένας χρήστης έχει εμφανίσει προηγουμένως μια διαφήμιση DoubleClick και στη συνέχεια μέσω του ίδιου προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο πραγματοποιεί αγορά στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου.

Το cookie DoubleClick δεν περιέχει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Ωστόσο, ένα cookie DoubleClick ενδέχεται να περιέχει πρόσθετα αναγνωριστικά καμπάνιας. Ένα αναγνωριστικό καμπάνιας προσδιορίζει τις καμπάνιες με τις οποίες ο χρήστης ήταν ήδη σε επαφή.

κάθε κλήση μία από τις επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας που λειτουργεί από τον ελεγκτή και κατά την οποία ένα διπλό κλικ συστατικό έχει ενσωματωθεί, το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet γίνεται αυτόματα από το σύστημα πληροφορικής του εν λόγω προϊόντος από την αντίστοιχη διπλό κλικ συστατικό πρόσωπο, Υποβάλετε δεδομένα στην Google για σκοπούς διαφήμισης μέσω διαδικτύου και χρέωσης με προμήθεια. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google θα γνωρίζει τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η Google για τη δημιουργία χρεώσεων προμήθειας. Το Google μπορεί να καταλάβει, μεταξύ άλλων, ότι το άτομο έχει κάνει κλικ σε συγκεκριμένους συνδέσμους στον ιστότοπό μας.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και συνεπώς σε μόνιμη αντίθεση με τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης τη Google να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερόμενου προσώπου. Επιπλέον, τα cookie που έχουν ήδη οριστεί από την Google μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Πρόσθετες πληροφορίες και DoubleClick από την πολιτική απορρήτου της Google μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/.

16. Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση και χρήση του AdCocktail

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει τα συστατικά του AdCocktail σε αυτόν τον ιστότοπο. Το AdCocktail είναι ένα γερμανικό δίκτυο θυγατρικών που προσφέρει το μάρκετινγκ θυγατρικών. Affiliate Marketing είναι μια διαδικτυακή βάση μορφή πωλήσεων που επιτρέπει εμπορικών φορέων των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, γνωστό και ως έμποροι ή τους διαφημιστές, που συνήθως αμείβονται με κλικ ή την πώληση προμήθειες διαφήμιση στις ιστοσελίδες τρίτων μερών, έτσι ώστε όταν οι διανομείς οι οποίοι, επίσης, τους συνεργάτες ή τους εκδότες να ονομάζεται, δείχνουν. Ο έμπορος πρέπει, μέσω του δικτύου συνεργατών διαφήμιση, έτσι ώστε ένα διαφημιστικό banner ή άλλο κατάλληλο μέσο διαφήμισης στο internet, το οποίο συμμετέχει ή στον απόηχο της θυγατρικής στις δικές τους ιστοσελίδες μέσω άλλων διαύλων, όπως η λέξη-κλειδί διαφήμιση ή e-mail Μάρκετινγκ, να προωθηθεί.

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών AdCocktail είναι η SX-Websolutions & Marketing GmbH Αδελφοί Scholl Street 1b 03046 Cottbus Γερμανία.

Το AdCocktail θέτει ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου. Τα cookies που έχουν ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Το cookie παρακολούθησης του AdCocktail δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. τον αριθμό αναγνώρισης του θυγατρικών, έτσι ώστε η διαμεσολάβηση πιθανούς πελάτες Partners, καθώς και ο αύξων αριθμός του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας και κάνετε κλικ στο διαφημιστικό υλικό αποθηκεύονται μόνο. Σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων είναι ο διακανονισμός των πληρωμών προμήθειας μεταξύ ενός εμπόρου και θυγατρικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το δίκτυο συνεργατών, έτσι AdCocktail.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και συνεπώς σε μόνιμη αντίθεση με τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια στάση το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται θα αποτρέψει επίσης AdCocktail θέτει ένα cookie στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, έχουν ήδη τεθεί από AdCocktail cookies ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαγραφεί από έναν web browser ή άλλα προγράμματα λογισμικού.

Η πολιτική απορρήτου της AdCocktail μπορεί να βρεθεί στο https://www.adcocktail.com/datenschutz.html.

17. Πληρωμή: Πολιτική απορρήτου PayPal ως πληρωμή

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει τα στοιχεία του PayPal σε αυτόν τον ιστότοπο. Το PayPal είναι ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στο διαδίκτυο. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι είναι εικονικοί ιδιωτικοί ή επιχειρηματικοί λογαριασμοί. Επιπλέον, το PayPal έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τις εικονικές πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών εάν ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal. Ένας λογαριασμός PayPal διαχειρίζεται μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι 'αυτό δεν υπάρχει κλασικός αριθμός λογαριασμού. Το PayPal επιτρέπει την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών σε τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Το PayPal αναλαμβάνει επίσης τις λειτουργίες του διαχειριστή και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης του PayPal είναι το PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Επιλέξτε το υπό εξέταση προϊόν κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ως επιλογή πληρωμής «PayPal» από τα μεταδίδει αυτόματα τα δεδομένα στο υποκείμενο των δεδομένων στο PayPal πρόσωπο. Επιλέγοντας αυτή την επιλογή πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών.

Η μεταδίδεται στο PayPal προσωπικά δεδομένα γενικά όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση IP, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των πληρωμών. Για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς είναι επίσης απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την αντίστοιχη παραγγελία.

Σκοπός της μεταφοράς δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα παρέχει στο PayPal προσωπικά στοιχεία, ιδίως εάν υπάρχει νόμιμο συμφέρον για τη μεταφορά. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας μπορούν να μεταφερθούν μέσω του PayPal στους οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων. Αυτή η μεταφορά γίνεται για ελέγχους ταυτότητας και πίστωσης.

Το PayPal είναι τα προσωπικά δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο σε συνδεδεμένες εταιρείες και φορείς παροχής υπηρεσιών ή τους υπεργολάβους στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη σειρά.

Σκοπός της μεταφοράς δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα παρέχει στο PayPal προσωπικά στοιχεία, ιδίως εάν υπάρχει νόμιμο συμφέρον για τη μεταφορά. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας μπορούν να μεταφερθούν μέσω του PayPal στους οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων. Αυτή η μεταφορά γίνεται για ελέγχους ταυτότητας και πίστωσης.

Το PayPal είναι τα προσωπικά δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο σε συνδεδεμένες εταιρείες και φορείς παροχής υπηρεσιών ή τους υπεργολάβους στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη σειρά.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο PayPal. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρήση ή μετάδοση για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμής.

Η πολιτική απορρήτου του PayPal μπορεί να προσεγγιστεί στη διεύθυνση https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

18ο Πληρωμή: Πολιτική απορρήτου για Heidelpay ως πληρωμή

Ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία Heidelpay σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Heidelpay είναι μια υπηρεσία πληρωμών που επιτρέπει την πληρωμή χωρίς πληρωμή προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Η Heidelpay παρέχει μια τεχνική διαδικασία με την οποία ο ηλεκτρονικός λιανοπωλητής λαμβάνει αμέσως επιβεβαίωση πληρωμής. Αυτό θα επιτρέψει σε έναν έμπορο να παραδίδει στον πελάτη αγαθά, υπηρεσίες ή λήψεις αμέσως μετά την παραγγελία.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της Heidelpay είναι η heidelpay GmbH Vangerowstraße 18, D-69115 Χαϊδελβέργη.

Αν το υποκείμενο δεδομένων επιλέξει μια πιστωτική κάρτα ή μια πιστωτική κάρτα ως επιλογή πληρωμής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων θα μεταδοθούν αυτόματα στη Heidelpay. Με επιλογή αυτής της επιλογής πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών.

Κατά την αγορά μέσω της Heidelpay, ο αγοραστής θα αποστείλει στον heidelpay GmbH τον αριθμό IBAN και BIC ή τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, τον κάτοχο της κάρτας και τον αριθμό ελέγχου. Μετά από έναν τεχνικό έλεγχο του υπολοίπου του λογαριασμού και την ανάκτηση περαιτέρω δεδομένων για τον έλεγχο των κεφαλαίων του λογαριασμού, η Heidelpay θα πραγματοποιήσει στη συνέχεια μεταφορά στον ηλεκτρονικό έμπορο. Η εκτέλεση της χρηματοοικονομικής συναλλαγής κοινοποιείται αυτόματα στον ηλεκτρονικό έμπορο.

Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται με τη Heidelpay είναι το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών. Σκοπός της διαβίβασης των δεδομένων είναι η επεξεργασία των πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μεταφέρει επίσης άλλα προσωπικά δεδομένα στη Heidelpay εάν ​​υπάρχει νόμιμο συμφέρον για τη μεταφορά. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ της Heidelpay και του υπεύθυνου επεξεργασίας μπορούν να διαβιβάζονται από τη Heidelpay σε πιστωτικούς οργανισμούς παροχής στοιχείων. Αυτή η μεταφορά γίνεται για ελέγχους ταυτότητας και πίστωσης.

Η Heidelpay μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες με συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών ή με υπεργολάβους, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή για την επεξεργασία των δεδομένων εξ ονόματος του.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων με τη Heidelpay. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να επεξεργαστούν, να χρησιμοποιηθούν ή να μεταδοθούν για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμής.

Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Heidelpay βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.heidelpay.com/de/datenschutz/

19. Νομική βάση επεξεργασίας

Art. 6 εγώ φωτ. Ένας DS-GMO εξυπηρετεί την εταιρεία μας ως τη νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας όπου λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, το συμβαλλόμενο μέρος είναι το πρόσωπο που απαιτείται, όπως συμβαίνει με τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ή αντάλλαγμα την επεξεργασία, η επεξεργασία βασίζεται σε Το άρθρο 6 I lit. b DS-ΓΤΟ. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περιπτώσεις διερεύνησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Εάν η εταιρία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I, γ DS-ΓΤΟ. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή ενός άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε αν ο επισκέπτης θα βλάψει την εταιρεία μας και στη συνέχεια το όνομά του, την ηλικία του, την ασφάλιση υγείας των δεδομένων του ή άλλα ζωτικής σημασίας πληροφορίες για ένα γιατρό, νοσοκομείο ή άλλα τρίτα μέρη θα πρέπει να περάσει. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. d DS-GMO βασίζονται. Τελικά, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασιστούν στο άρθρο 6 I lit. f DS-GMOs βασίζονται. Σε αυτή τη νομική εργασίες επεξεργασίας βάση, με βάση τα οποία δεν καλύπτονται από καμία από τις παραπάνω νομικές βάσεις, όταν η επεξεργασία προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό συμφέρον της εταιρείας μας ή σε τρίτους απαιτείται, εκτός αν υπερτερούν των συμφερόντων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας επιτρέπονται ιδιαίτερα σε εμάς επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Συναφώς, θεώρησε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον αν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47, δεύτερη πρόταση, DS-BER).

20. Επιλέξιμα συμφέροντα στην επεξεργασία που εντοπίζονται από τον υπεύθυνο ή τρίτο μέρος

Είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασισμένη στο άρθρο 6 I, f DS-GMO είναι το νόμιμο συμφέρον μας να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας προς όφελος όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

21. Διάρκεια για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα

Το κριτήριο της διάρκειας της αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κράτησης. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εάν δεν απαιτείται πλέον η εκτέλεση της σύμβασης ή η ανάληψη σύμβασης. Για τεχνικούς λόγους, τα μηνύματά σας και ποιος εξέτασε ποιον θα διαγραφεί μετά από 30 ημέρες, ακόμη και αν δεν τα διαγράψετε. Αν διαγράψετε το προφίλ σας, δεν θα προσφέρεται πλέον για επικοινωνία. Τα δεδομένα σας θα παραμείνουν (χωρίς να ανακτηθούν) στον σκληρό δίσκο μέχρι να διαγραφούν μέσα σε λίγες μέρες. Μετά από αυτό, μπορεί να είναι ότι τα δεδομένα σας βρίσκονται ακόμα σε αντίγραφα ασφαλείας. Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας θα μπορούσαν να καταργηθούν μόνο με δυσανάλογη προσπάθεια (όλοι οι χρήστες θα έπρεπε να εισαχθούν ξανά σε μια βάση δεδομένων). Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας θα καταστραφούν σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

22. Νομικές ή συμβατικές διατάξεις για την παροχή προσωπικών δεδομένων. Αναγκαιότητα για τη σύναψη της σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. πιθανές συνέπειες της μη παροχής

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών πληροφοριών απαιτείται μερικές φορές από το νόμο (όπως φορολογικούς κανονισμούς) ή μπορεί να προκύψει από συμβατικές ρυθμίσεις (όπως λεπτομέρειες σχετικά με τον ανάδοχο). Ενίοτε μπορεί να είναι απαραίτητο να συναχθεί μια σύμβαση ότι ένας πληγέντης μας παρέχει προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων είναι υποχρεωμένο να μας παράσχει προσωπικά στοιχεία όταν η εταιρεία μας συνάπτει σύμβαση μαζί της. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σήμαινε ότι η σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο δεν θα μπορούσε να κλείσει. Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από τον ενδιαφερόμενο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Οι εργαζόμενοί μας καθαρίζει τα επηρεαζόμενα μεμονωμένες περιπτώσεις, επίσης, σχετικά με το εάν η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή απαιτείται για τη σύμβαση, αν υπάρχει υποχρέωση για την παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τι συνέπειες θα την αποτυχία να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες.

23. Χρήση profiling (τεχνητή νοημοσύνη) λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, αποφεύγουμε την αυτόματη λήψη αποφάσεων ή τη χρήση profiling (τεχνητή νοημοσύνη).

Waves